§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötesordförande

§ 3 Justeringsmän

§ 4 Protokoll från föregående årsmöte

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Bokslut och revisionsberättelse

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Val av styrelse för 2020/2021

§ 9 Val av övriga revisorer och revisorssuppleant 2020/2021

§ 10 Val av valberedning

§ 11 Avgifter

§ 12 Budget och verksamhetsplan

§ 13 Henrik Arfwedssons pris

§ 14 Övriga frågor Lichessefarenheter och synpunkter

§ 15 Avslutning